Data Dosen Tanpa Jenjang Pendidikan pada Universitas Pandanaran

No. NIDN Nama Dosen
1 0602096801 BUDI SETYO PURNOMO
2 0603078201 ZUSHILA PITRIA
3 0603096001 HARTONO
4 0605058201 MUHAMMAD ROFIUDDIN
5 0609078303 VERONIKA DEWI ARYATI
6 0613037702 SWABAWA ARIF WICAKSONO
7 0614068402 ISNANI
8 0621077201 I NYOMAN WINATA
9 0625085703 AGUS SUPRIJANTO
10 0626037901 ANDHY WIBOWO
11 0631018201 DINA DAMAYANTI
12 8824820016 STEFANUS DJOKO SARYONO