Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-2 pada Akademi Keperawatan Giri Satria Husada

No. NIDN Nama Dosen
1 0604017202 Kristiana Puji Purwandari
2 0606128201 Susana Nurtanti
3 0607068001 Nita Yunianti Ratnasari
4 0608047405 Retno Ambarwati
5 0609048601 Putri Halimu Husna
6 0610017701 Sri Handayani
7 0611128601 Yohanes Wahyu Nugroho
8 0613057702 Nugroho Priyo Handono
9 0619047603 Y. Wahyunti Kristiningtyas