Data Dosen Tanpa Jenjang Pendidikan pada Universitas Maritim AMNI

No. NIDN Nama Dosen
1 0521096301 Tri Hastuti
2 0606056303 Econ Supriyanto
3 8821233420 Suryo Guritno