Data Dosen Tanpa Jenjang Pendidikan pada Universitas Maritim AMNI

No. NIDN Nama Dosen
1 0606056303 Econ Supriyanto
2 0625038004 RATNA HIDAYATI
3 8821233420 Suryo Guritno