Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan S-1 pada Universitas Surakarta

No. NIDN Nama Dosen
1 0601058404 Gesang Kristianto Nugrohotomo
2 0606057102 Hartono
3 0616047002 Sinar Tri Putri Utami
4 0621078201 Hendra Wahyu Nugraha