Data Dosen dengan Jenjang Pendidikan D-3 pada Politeknik ATMI

No. NIDN Nama Dosen
1 0601017701 Fx Suryadi
2 0603066001 L Edy Yunianto
3 0607028202 Fx Seto Agung Riyanto
4 0607098301 Grigorius Aryono Setiaji
5 0609036603 G Kristijono
6 0610097402 Djoko Mudjiono
7 0611067801 Indarto
8 0613058001 A An Eko Wiyanto
9 0615027903 Ratmono Hariwidyatmoko
10 0618027404 Pasti Suhendro Wibowo
11 0618076101 Vicentius Pujiono
12 0620107303 Y Wahyo Nursanto
13 0624097403 Yohanes Fajar Kristianto
14 0627128401 Bagus Eko Budiyudhanto
15 0631077501 Billy Yuono